Brink Multimedia

Algemene Voorwaarden Brink Design

Algemene Voorwaarden (Design)
ALGEMENE VOORWAARDEN Brink-Design
Momenteel zijn wij bezig met nieuwe Algemene Voorwaarden; deze komen overeen met de Nederlandse ICT voorwaarden.
1. Definities 1.1 Brink-Design: webdesign en hosting. Brink-Design: de leverancier van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Brink-Design een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases. 1.4 URL: een uniek internetadres voor een website of een bestand dat op internet staat. 1.5 Overeenkomst: getekende offerte, getekende aanbieding en/of getekend contract.
2. Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Brink-Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Brink-Design. 2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Brink-Design en zijn directie. 2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Brink-Design en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest van deze bepalingen‟. 2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 2.8 Indien Brink-Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brink-Design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 3. Offertes, Aanbiedingen en Contracten
3.1 Alle offertes, aanbiedingen, contracten en prijsopgaven door Brink-Design zijn geheel vrijblijvend. 3.2 Brink-Design is slechts aan de offertes, aanbiedingen, contracten en prijsopgaven gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en getekend binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3.3 Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 3.4 Brink-Design kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen, contracten en/of prijsopgaven worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen, contracten en/of prijsopgaven, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3.5 De in een offertes, aanbiedingen, contracten en/of prijsopgaven vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in offertes, aanbiedingen, contracten en/of prijsopgaven opgenomen aanbod dan is Brink-Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Brink-Design anders aangeeft. 3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Brink-Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes, aanbiedingen, contracten en/of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: ·​ ​De offerte ondertekend is ontvangen door Brink-Design; ·​ ​De aanbetaling van ​50%​ van het overeengekomen offertebedrag is ontvangen. ·​ ​De eventuele factuur van Hosting en/of Domeinnaam betaald is*. (*Indien er later gekozen wordt voor een combipakket, zal deze factuur verrekend worden.) 4.2 De overeenkomst tussen Brink-Design en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 4.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Brink-Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Brink-Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst 4.4 Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.
5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Brink-Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brink-Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.2 Brink-Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Brink-Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Brink-Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brink-Design zijn verstrekt, heeft Brink-Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens Brink-Design ter beschikking heeft gesteld. Brink-Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brink-Design is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.4 Brink-Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brink-Design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Brink-Design kenbaar behoorde te zijn. 5.5 Brink-Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 5.6 Indien door Brink-Design of door Brink-Design ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Brink-Design zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 5.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Brink-Design gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Brink-Design bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Brink-Design op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 5.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Brink-Design een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 5.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Brink-Design gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Brink-Design daardoor direct of indirect ontstaan. 5.11 Indien Brink-Design met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Brink-Design niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 5.12 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Brink-Design ·​ ​Alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; ·​ ​Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Brink-Design rustende verplichting ingevolge de wet; ·​ ​Indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; ·​ ​Of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na ondertekening offerte, eerste betaling(en) en aanlevering van benodigd materiaal. 6.2 Tussentijdse resultaten worden door Brink-Design op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden. 6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Brink-Design, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. 6.4 Brink-Design is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Brink-Design van de betreffende functionaliteit of plugin. 6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website. 6.6 Levering geschiedt af bedrijf van Brink-Design. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is JK Brink-Design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 6.7 Brink-Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 6.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Brink-Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Overmacht
7.1 Brink-Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Brink-Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brink-Design niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Brink-Design of van derden daaronder begrepen. Brink-Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Brink-Design zijn verbintenis had moeten nakomen. 7.3 Brink-Design kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 7.4 Voor zoveel Brink-Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brink-Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Copyright
8.1 Al het door Brink-Design vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brink-Design niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 8.2 Brink-Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Brink-Design heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 8.3 Het eigendom van door Brink-Design verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Brink-Design, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Brink-Design hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Brink-Design gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 8.4 Brink-Design behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 8.5 Het door Brink-Design geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 8.6 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Brink-Design veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Brink-Design daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Brink-Design ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Brink-Design gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Brink-Design bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 8.7 Voor het geval Brink-Design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Brink-Design en door Brink-Design aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brink-Design zich bevinden en deze terug te nemen.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien Brink-Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 9.2 Voor zover Brink-Design bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Brink-Design op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Brink-Design of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Brink-Design. 9.3 Brink-Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. Een eventuele boete is voor rekening van de opdrachtgever. 9.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brink-Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brink-Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.5 Brink-Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brink-Design is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 9.6 Brink-Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 9.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brink-Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Brink-Design toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Brink-Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Brink-Design of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
10.1 Brink-Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst: ·​ ​niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. ·​ ​na het sluiten van de overeenkomst Brink-Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. ·​ ​Indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft. ·​ ​Onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Brink-Design kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
10.2 Voorts is Brink-Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Brink-Design kan worden gevergd. 10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Brink-Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Brink-Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 10.4 Indien Brink-Design tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 10.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Brink-Design gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 10.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brink-Design gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 10.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Brink-Design, zal Brink-Design in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Brink-Design extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Brink-Design anders aangeeft.

10.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Brink-Design vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Brink-Design op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 10.9 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11. Reclamering
11.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Brink-Design. Indien de reclamering gegrond is zal Brink-Design deze gebreken* trachten te verhelpen. Wanneer aan Brink-Design binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
(*Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”)
11.2 Reclameringen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
12. Prijzen
12.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 12.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken kunnen resulteren in extra werk, waarvoor Brink-Design naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
13. Betaling
13.1 Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Brink-Design. De opdrachtgever is verplicht om het werk van Brink-Design volgens afspraak te honoreren. 13.2 De opdrachtgever dient ​50%​ van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Na Fase 2 dient de opdrachtgever ​25%​ van het bruto totaalbedrag van de offerte als 2​e​ aanbetaling te voldoen. 13.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Brink-Design een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Brink-Design overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever. 13.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Brink-Design een herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien de opdrachtgever deze betalingstermijn eveneens heeft overschreden, wordt door Brink-Design een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.5 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Brink-Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Brink-Design aangegeven. Brink-Design is gerechtigd om periodiek te factureren. 13.6 Brink-Design heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Brink-Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Brink-Design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 13.7 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Brink-Design verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 13.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Brink-Design echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd
14. Vindplaats en Wijziging van de algemene voorwaarden
14.1 Brink-Design bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 14.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 14.4 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Brink-Design (​www.Brink-Design.nl​) 14.5 Een gratis kopie van deze voorwaarden ontvang u in de offerte. 14.6 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Brink-Design. 14.7 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
15. Overig
15.1 Brink-Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Brink-Design. 15.2 Wanneer Brink-Design bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Brink-Design is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. 15.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Brink-Design zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

15.4 Brink-Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Brink-Design zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 16.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brink-Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 16.3 De rechter in de vestigingsplaats van Brink-Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Brink-Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 16.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.